پست ثابت وبلاگ

یازار : توتقون

+ به یه ن


توهين را هيچ دوست نداريم اما وقتي در مقابل توهينهايي كه مي كني و حرفهاي ناروايي كه ميزني اعتراض مي كنيم، ما را دراز گوش خطاب كرده و به فهش مهمانمان مي كني ما نيز ناچار مثل خودت رفتار مي كنيم.

در معرفي وبلاگت مي نويسي قصد توهين به هيچ قومي را نداري اما وبت چيز ديگري مي گويد اما من در معرفي وبلاگم خواهم نوشت قصدم پاسخ توهيني به كساني يست كه نوشتند قصدشان توهين نيست و توهين كردند.

تا به امروز مقابل تمامي توهين هايي كه كرده اي تنها اعتراضمان را به گوشت رسانديم اما وقتي تو ابله فرق جوك و توهين را نمي داني ما نيز ناچار با هنجار شكني پاسخت را مي دهيم پاسخ توهين هايت را با توهين بشنو.

آدرس بعدي در صورت ... tuhfas.Arzublog.com


  • [ ]