01

یازار : توتقون

+ به یه ن
يه پان فارس از يه ترك مي پرسه.شما چطور يك فارس را از بين ده نفر كر ولال تشخيص ميدي ؟ميگه خيلي راحته, يك چوب پرت مي كنيم هر كي بره دنبالش فارسه.


  • [ ]