03

یازار : توتقون

+ به یه ن

پارسا علاوه بر كودك دروون يك سگ درون هم دارند كه ان را با عبارت( اون روي منو بالا نيار ) به ديگران هشدار ميدهند


مراحل عصباني شدن يك پارس
مرحله يك: اون روي منو بالا نيار
مرحله دو :ميگم اون روي سگ منو بالا نيار
مرحله سه :من يه سگم هاف هاف هاف


پارسه سوار تاكسي بوده … بعد از مدتي يكي پياده ميشه و درو محكم ميبنده …راننده كه ترك هم بوده ميگه :توله سگ بي شعور … يه كمي جلوتر يه نفر ديگه پياده ميشه و باز در و محكم مي بنده و بازم راننده ميگه : توله سگ بي شعور … خلاصه نوبت به پارسه ميرسه و پارسه هم با دقت در و آهسته مي بنده مي بينه راننده داره نگاش مي كنه به راننده مي گه :چيه … توله سگ باشعور نديدي


  • [ ]