04

یازار : توتقون

+ به یه ن

ايه سينئز 18 دن اشاغادي ساغ الده بلوملرده هاميه(عموم) ني تيكلين.

اگر سنتان كمتر از 18 سال هست در سمت راست روي هاميه(عموم) كليك نماييد.


تركه توي مهموني يه آوازقديمي ميخونه فارسه ميگه دمت گرم مارو بردي به چهل سال پيش تركه ميگه الان يه دونه قديمي تر ميخونم كه صاف بري تو ك... ننت!!


يه فارس به يه تركه ميگه با بقيه جمله بساز :ميگه من بستنيمو خوردم .ميگن پس بقيه چي شد ميگه:بقيه بيان ك... منو بخورند.

خره تو خاك غلط ميخورد فارسه سگ پارس ميكنه مي گه فاميلت داره چيكار ميكنه تركه ميگه ننتو گ.... آب نبود داره تيمم ميكنه


  • [ ]