07-بالام جان و بچه تهرون

یازار : توتقون

+ به یه ن

ايه سينئز 18 دن اشاغادي ساغ الده بلوملرده هاميه(عموم) ني تيكلين.

اگر سنتان كمتر از 18 سال هست در سمت راست روي هاميه(عموم) كليك نماييد.بالام جان با يه تهرانيه رفيق ميشه داد ميزنه به خدا اين همه خوشبختي محاله محاله ميگن مگه چي شده ميگه ديگه تا اخر عمر نياز به زن گرفتن نيس


تهرانيه دنبال كار ميگشته ولي هر چه قد ميگرده كار گيرش نمياد تصميم ميگيره بره بقيه عمر را در ديار بالام جان زندگي كنه


قطار مسافر بري كه تمام مسافراش تهراني بوده تو ديار بالام جان آباد به دليل
مسدود بودن تمام راه ها گير ميفته اون روز تو بالام جان آباد عيد اعلام ميشه


بچه تهرون يه روز ميره ديار بالام جان آباد مي بينه هركي كه ميگه بچه تهرونم مي ك...  جرات نميكنه بگه بچه تهرونم و بر مي گرده تر مينال وقتي اتوبوس حركت مي كنه سرشو از پشيشه در مياره بيرون ميگه بچه تهرون بودم نتونستيد بك... يهو مي بينه بغل دستيش ميگه بالام جان پاشو بريم بوفه اتوبوس در خدمتتم.


  • [ ]