08-ادعاي يك فارس

یازار : توتقون

+ به یه ن
8هرگز در پيش يك فارس از چيزي زياد تعريف نكن چون ممكنه يه
روز بعد سندش را كه به اسم خودشه بياره

فارسه ميشنوه كره ماه تنها قمر زمين هست به اين فكر ميفته
كه چه جوري كره ماه را به اسم خودش دربياره

اگه نميخواي شاخ در بياري هرگز با يه فارس بحث نكن
چون ممكنه سند كره زمين را هم برات بياره

دانشمندان دريافتند يك فارس هنگام احساس حقارت سعي
ميكنه هر چيزي را به نام خودش معرفي كنه

يك فارس به شكل زير ثابت كرد كه منظومه شمسي به نام پارس هاست
شمس = ش +م+س = شمسي مال سگه

دانشمندان و زبان شناسان بزرگ فارس بعد از سالها تحقيق نتيجه گرفتند كه انگليسي
هم شاخه اي از زبان فارسيه چون  شكل بزرگ حرف I انگليسي شبيه استخونه


  • [ ]