زيلزيله 2

یازار : توتقون

+ به یه ن

هموطن وقتي دلم لرزيد، دلت لرزيد؟

نمي دانم به گوشت رسيده چه بر سر، سر ايران آمده يا نه؟
نمي دانم تصاوير روستاها و شهرهاي زلزله زده را ديدي يا نه؟
نمي دانم باور كرده اي همه چي آروم هست يا نه؟
نمي دانم مي داني حرفهايي را كه در دلم مانده و نمي توانم بگويم؟
صدا و سيما كه گفت خسارت جزعي ست! ساعت 9 يكشنبه شب من گريستم و كانال سه خنده بازار را نشان داد!
تير روزنامه ها را خواندي واقعا خيلي درشت نوشته بود چه شده همدردي با هم وطن مهم بود يا ... !
كاش وقتي تلوزيون خنده بازار و يا اون يكي تلوزيون روزگار تلخ را را نشان مي داد مي زدي كانال سهند!
كاش مي شندي سخنان كودكي را كه به دنبال مادرش بود!
كاش نگاه مضطرب دختري را مي ديدي كه زير آوار به دنبال عروسكش بود!
كاش خلوارها آوار را مي ديدي!
كاش مي شنيدي كه پدري دردمند چه مي گفت: او مي گفت 100 در صد روستا تخريب شده او مي گفت چادر رسيده اما غذايي براي افطار ندارم!
ان طرفتر در قم روحانيي روي منبر است و مي گويد عامل اين زلزله بد حجابي و بي حجابيست چرا به خانواده مردي كه در اين شرايط روزه هست تهمت مي زني! اگه عامل اينها بد حجابيست تهران بايدبا خاك يكسان مي شد نه كاشانه مردي مومن و غيرتمند!
كاش مي شنيدي كه نانوايي ها در اهر تعطيل شده و فرماندار مي گويد كذب است!
كاش مي شنيدي صداي گريه كودكان را كاش مي شنيدي شيون مادران را كاش مي ديدي بغض پدران را!!!!
كاش عمق فاجعه را مي ديدي. آن موقع تو هم از ديپورت كمكهاي مردمي تركيه و آذربايجان يكه مي خوردي!!!
هموطن هموطنت اينجا خون گريه مي كند.

يازان: سينماز

  • [ ]