يك مهر ديگر آمد ومن درحسرتي ديرينه، دلتنگ روزي نو ام

یازار : توتقون

+ به یه ن
يك مهر ديگر آمد ومن درحسرتي ديرينه، دلتنگ روزي نو ام

ديشب كتاب فارسي(پنجم) خواهر كوچكترم را ورق مي زدم همه درسها عوض شده صفحهاي داشت با عنوان آزاد و خالي بود خواهرم ميگفت اين درس را دوست ندارد سخت است مي گفت معلم كلاس پنجم آنها خانوم ر.... تو اين درس به پنجمي ها مي گويد تركي خواهيم نوشت خواهرم وقتي اين حرف را زد بي اختيار اشك از چشمانم جاري شد آفرين بر تو اي شير زن كاش مسئولين آموزشي و س...ياسي كشور هم به اندازه تو مرد بودند آفرين بر همتت

كاش در آخر كتاب فارسي چند درس اختياري تركي بود چند درس كردي، بلوچي، گيلكي و لري بود.كاش من هم به اندازه لذت نوشت آن مرد آمد لذت مي بردم كاش مي نوشتم سو و مي گفتم
چؤرك لي ده دم چؤرك گه تيردي. كاش در كنار فارسي تركي را هم مي آموختم كاش بلد بودم با يك گيلكي احوال پرسي بكنم. امروز يك مهر ديگر آمد ومن درحسرتي ديرينه، دلتنگ روزي نو ام

يازان: سئنماز

  • [ ]