دوم مهر

یازار : توتقون

+ به یه ن


دوم مهر است، ديشب هر كاري كردم خوابم نگرفت، همش به فكر موضوعاتي بودم كه صبح ديده بودم. مدام چهره دختري شاد با شاخه گلي در دست در جلو چشمانم بود. مدام با خود كلنجار مي رفتم، انبوهي از سوالات بي پاسخ هميشگي در مغزم سنگيني مي كرد. دمدماي صبح خوابم گرفت، ساعت 6 با زنگ گوشي چشمانم را باز كردم، با خود گفتم هنوز زود است و خوابيدم. وقتي بيدار شدم ديدم ساعت 9 است، واي دير شد، كسر كار خوردم.سوار تاكسي شدم تا سر كار بروم. راديو روشن بود و سرود بوي ماه مهر پخش مي شد. ياد خوابم افتادم چه روياي شيريني بود. خواب ديدم 13 سال پيرتر شده ام، خواب ديدم 40 ساله ام. خواب ديدم تدريس زبان دوم در مدارس آزاد شده، خواب ديدم با پسراني خردسال سر كلاس هستم. در رديف آخر با دوستان نتيم بودم. ديدن روزهاي آتي چه شيرين بود، زبان تركيم چه زيبا بود. اما 13 سال براي روياي من خيلي زياد بود.

سئنماز

91.07.02


  • [ ]